Świadczenia udzielane w domu pacjenta.

Świadczenie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i POZ

1. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej zobowiązana jest do udzielania pielęgniarskich świadczeń opieki zdrowotnej w gabinecie pielęgniarki oraz w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy .

2. Realizacja opieki nad świadczeniobiorcami odbywa się od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 i 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia.

4. W schorzeniach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach wynikających z zakresu zadań pielęgniarki POZ świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą.

5.Świadczenia są bezpłatne.

Warunki niezbędne do objęcia opieką

 • złożona deklaracja wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
 • zgłoszenie osobiście lub telefonicznie konieczności objęcia opieką.

Pielęgniarska opieka długoterminowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa stanowi opiekę nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych.

Mogą być zakwalifikowani do opieki przewlekle chorzy somatycznie i psychosomatycznie oraz psychicznie chorzy z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej, którzy w ocenie skalą Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów. Skala Barhel ocenia sprawność chorego i zapotrzebowanie na opiekę.

W pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej pielęgniarka wykonuje zgodnie z posiadanymi kompetencjami, czynności wynikające ze zleceń lekarskich oraz z ustalonego planu pielęgnacji.

Zasady korzystania ze świadczeń:

 • świadczenia są bezpłatne,
 • wizyty pielęgniarskie nie mniej niż 4 razy w tygodniu,
 • dostępność od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00,
 • w medycznie uzasadnionych przypadkach – dostępność w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.

Niezbędna dokumentacja do objęcia opieką:

 • skierowanie do objęcia pielęgniarską opieka długoterminową domową wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz rodzinny lub jeśli chory przebywa w szpitalu może je wystawić lekarz prowadzący).
 • ocena stanu zdrowia według skali Barthel dokonana przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej i potwierdzona przez lekarza.

Placówki opieki długoterminowej  w ramach umowy z NFZ

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Opieki

Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej

Caritas Diecezji Świdnickiej

ul. Przyjaźni 2, 58-100 Świdnica

nr tel. 74/852-00-78

 

NZOZ „Marconi”
Rzeźnicza 2, Świdnica

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa 74 852 28 61

NZOZ Stacja Pielęgniarstwa Rodzinnego Ojca Pio
Przyjaźni 2, Świdnica

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa 74 852 02 69

NZOZ „Wer-Med”
Jodłowa 38, Świdnica

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa 74 831 17 96

Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze – (ZOL) i zakłady pielęgnacyjno – Opiekuńcze (ZPO)

Do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego i opiekuńczo –leczniczego może zostać przyjęty pacjent, który ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagający hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą Barthel dokonanej w dniu przyjęcia otrzymał 40 punktów lub mniej.

Do zakładu opiekuńczego nie mogą zostać przyjęte osoby z zaawansowaną choroba nowotworową oraz osoby ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną, które kierowane są do innych placówek.

Zasady korzystania ze świadczeń:

 • chory ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania w wysokości 70 % dochodu,
 • pobyt w zakładzie opiekuńczym jest na czas określony, zależny od stanu zdrowia danej osoby i jej oceny według skali Barthel.

Niezbędna dokumentacja do objęcia opieką:

 • skierowanie do zakładu opiekuńczo – leczniczego lub pielęgnacyjno – opiekuńczego wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz rodzinny lub jeśli chory przebywa w szpitalu może je wystawić lekarz prowadzący).
 • ocena stanu zdrowia według skali Barthel dokonana przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej i potwierdzona przez lekarza.
 • wywiad pielęgniarski.
 • Informacja o wysokości dochodu.

Placówki  Zakładów Opiekuńczo – leczniczych w ramach umowy z NFZ :

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

ul. Słowiańska 3, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 832 34 12

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SPZOZ Kłodzko Szpital w Nowej Rudzie

ul. Szpitalna 2, 57-400 Nowa Ruda, tel. 74 872 40 04, wew. 57

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej

ul. Dąbrowskiego 8, 55-010 Święta Katarzyna, tel. 71 311 62 49

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szklarskiej Porębie

ul. Jedności Narodowej 11, 58-580 Szklarska Poręba, tel. 75 717 21 57

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych pw. św. Jadwigi Prowadzony Przez Kongregację Sióstr Boromeuszek

ul. Bochenka 30, 55-100 Trzebnica, tel. 71 387 06 85

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy o Profilu Rehabilitacyjnym Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

ul. św. Józefa 2/4, 50-329 Wrocław, tel. 71 321 44 01

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek

ul. Traugutta 54, 50-418 Wrocław, tel. 71 343 33 10

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu

ul. św. Marcina 10, 50-327 Wrocław, tel. 71 322 15 13

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec, tel. 75 771 29 00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placówki Zakładów Opiekuńczo – Pielęgnacyjnych w ramach umowy z NFZ

Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie

ul. Kościuszki 15, 67-200 Głogów, tel. 76 837 33 85

Zespół Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Legnickiej Zakład Opiekuńczo-Leczniczy o Profilu Rehabilitacyjnym

ul. Żeromskiego 2, 58-500 Jelenia Góra, tel. 75 643 45 95

Centrum Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

ul. Klasztorna 1, Małkowice, 55-080 Kąty Wrocławskie

tel. 71 793 01 80

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Sycowie

ul. Oleśnicka 25, 56-500 Syców, tel. 62 785 22 61

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Wołowie
ul. Inwalidów Wojennych 18, 56-100 Wołów, tel. 71 389 31 29

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Złotoryi

ul. Hoża 11, 59-500 Złotoryja, tel. 76 878 40 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospicjum

Hospicjum stacjonarne przeznaczone jest dla tych, którzy z

różnych powodów chorują w samotności lub też stan chorego nie pozwala na opiekę nad nim w domu. Hospicjum przyjmuje głównie chorych w końcowej fazie choroby nowotworowej, kiedy leczenie przyczynowe /radio-, chemioterapia/ nie przyniosło pożądanego skutku lub nie jest możliwe ze względu na zaawansowanie choroby.

 

 

zasady korzystania ze świadczeń:

● świadczenia są bezpłatne,

● całodobowa opieka pielęgniarska,

● opieka lekarza, psychologa, fizjoterapeuty,

● wolontariat.

 

Niezbędna dokumentacja do objęcia opieką :

♦ skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz rodzinny

, specjalista,

lekarz z oddziału szpitalnego).

♦ zgoda na objęcie opieką w hospicjum