Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VII/30/15

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

z dnia 29 CZERWCA 2015 R.

 

S  T  A  T  U  T
SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA

W JAWORZYNIE ŚL.

ROZDZIAŁ I          POSTANOWIENIA   OGÓLNE

§    1

Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śl. – zwana dalej „SPZ” – jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej posiadającym osobowość prawną.

§    2

1.      Podstawą  prawną działalności „SPZ” są :

1)      Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.  z 2015 r., poz. 618);

2)      Inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa;

3)      Uchwała Nr XXXIV/1/97 z dnia 15 stycznia 1997 r. Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej w sprawie utworzenia Samorządowej Przychodni Zdrowia w jaworzynie Śląskiej;

4)      niniejszy statut.

2.      „SPZ” podlega obowiązkowi rejestracji w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§    3

Nadzór nad działalnością „SPZ” sprawuje Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

 

ROZDZIAŁ II        SIEDZIBA   I   OBSZAR   DZIAŁANIA
§    4

1.      Siedzibą „SPZ” jest  Jaworzyna Śląska, ul. Westerplatte 16.

2.      Funkcję podmiotu tworzącego dla „SPZ” pełni Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej.

§    5

1.        „SPZ” w Jaworzynie Śl. udziela świadczeń na rzecz pacjentów zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym podstawowym obszarem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Gmina Jaworzyna Śląska.

2.         „SPZ” może świadczyć usługi medyczne pacjentom z innych krajów na zasadach określonych odrębnymi  przepisami lub na zasadach komercyjnych.

ROZDZIAŁ III       CELE   I    ZADANIA   „SPZ”
§    6

Celem „SPZ” jest:

1)      udzielanie świadczeń zdrowotnych, odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej;

2)      organizowanie różnych form opieki medycznej w sytuacjach awaryjnych (klęski żywiołowe, katastrofy, epidemiczne szerzenie się chorób);

3)      realizacja zawartych umów z:

a) organami i podmiotami finansującymi działalność leczniczą ze środków publicznych,

b) przedsiębiorstwami, przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi oraz towarzystwami ubezpieczeń w zakresie realizacji celów określonych w ust.1 i 2

4)   pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł na realizację celów i zadań „SPZ”.

§    7

1.      Zadania „SPZ”.

1)  „SPZ” prowadzi działalność w rodzaju  ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

2)  „SPZ” prowadzi działalność leczniczą w zakresie:

a)     podstawowej opieki zdrowotnej,

b)    ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych,

c)     rehabilitacji,

d)    stomatologii,

e)     medycyny pracy.

3)  Profilaktyka i promocja zdrowia.

4) Prowadzenie – zgodnie z potrzebami „SPZ” – spraw pracowniczych, socjalnych, działalności administracyjnej, eksploatacyjno-technicznej oraz ekonomiczno-finansowej;

5) Prowadzenie działalności dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p/pożarowej w zakresie określonym odrębnymi przepisami;

6) Realizacja zadań związanych z obronnością kraju, w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

2.      „SPZ” może współpracować z innymi podmiotami leczniczymi, indywidualnymi i grupowymi praktykami lekarskimi, położnych i pielęgniarskimi, instytucjami, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami naukowymi.

3.      „SPZ” może  prowadzić inną wydzieloną działalność w zakresie:

1)      usług kserograficznych,

2)      obsługa medyczna imprez sportowo – rekreacyjnych,

3)      przeprowadzanie szkoleń,

4)      realizacja programów z zakresu promocji i ochrony  zdrowia,

5)      najmu lokali użytkowych i powierzchni reklamowych,

6)      najmu urządzeń i sprzętu.

4.      Środki finansowe pozyskiwane z tytułu wymienionych usług przeznaczone będą na pokrywanie zobowiązań związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.

ROZDZIAŁ IV       RODZAJE  I  ZAKRES  ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
§    8

1.      „SPZ” udziela świadczeń zdrowotnych:

a) bezpłatnie,

b) odpłatnie.

2.      Bezpłatnie świadczone są usługi w ramach :

a)      podstawowej opieki zdrowotnej dla pacjentów ubezpieczonych i zdeklarowanych do Podstawowej Opieki Zdrowotnej świadczonej przez „SPZ” oraz pacjentom wymagającym pomocy medycznej, aktualnie przebywającym na terenie działania „SPZ”,

b)      specjalistycznych ambulatoryjnych usług medycznych dla pacjentów ubezpieczonych lub zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia,

c)      porad stomatologicznych dla pacjentów ubezpieczonych na zasadach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,

d)     zakresu działania „SPZ” dla pacjentów w stanach nagłych i stanach zagrożenia życia,

e)      zakresu działania placówki dla pacjentów, skierowanych przez podmioty, z którymi zostały zawarte umowy na świadczenie usług medycznych lub diagnostykę,

f)       profilaktycznych działań promocji zdrowia świadczonych w ramach umów z : Narodowym Funduszem Zdrowia, organem założycielskim lub innymi podmiotami pokrywającymi koszty tych działań,

g)      umów zawieranych z zakładami ubezpieczeń,

h)      na zasadach zawartych umów z dysponentami środków publicznych.

3.      Odpłatnie świadczone są usługi dla pacjentów :

a)      nieubezpieczonych,

b)      stomatologii w zakresie usług ponadstandardowych,

c)      poradni, które funkcjonują poza umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia,

d)     Poradni Medycyny Pracy,

e)      pracowni diagnostyki medycznej na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych.

§   9

Świadczenia zdrowotne „SPZ” są udzielane przez:

1)      poradnie ogólne,

2)      poradnie specjalistyczne,

3)      pracownie specjalistyczne,

4)      poradnię stomatologiczną,

5)      pracownie diagnostyki laboratoryjnej (medycznej).

 

ROZDZIAŁ V   ORGANIZACJA  WEWNĘTRZNA
§   10

1.      W skład „SPZ” wchodzą następujące jednostki działalności podstawowej:

1)      Samorządowa Przychodnia Zdrowia  przy ul. Westerplatte 16

2)      Gabinety medycyny szkolnej w:

– Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej, ul. Mickiewicza 9; 58-140 Jaworzyna Śląska;

– Szkole Podstawowej w Pastuchowie, ul. Wyzwolenia 22; 58-140 Pastuchów;

– Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie, Stary Jaworów 38, 58-140 Jaworzyna Śląska;

– Gimnazjum Nr 1 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, ul. Jana Pawła II 16, 58-140 Jaworzyna Śląska;

3)  Poradnia Medycyny Pracy w SPZ w Jaworzynie Śl.  i ambulatorium  w Zakładzie Porcelany Stołowej „KAROLINA” sp.  z o.o.,  ul. Wolności 4, 58-140 Jaworzyna Śląska.

 

2.      Struktura organizacyjna „SPZ”:

1) Dyrektor,

2) Pion medyczny,

a) Poradnie lekarza POZ,

b) Gabinet pielęgniarki i położnej POZ,

c) Poradnie specjalistyczne:

-Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, wraz z gabinetem diagnostyczno – zabiegowym,

– Poradnia Medycyny Pracy,

– Poradnia Chirurgii Ogólnej, wraz z gabinetem zabiegowo – diagnostycznym,

– Poradnia Otolaryngologiczna, wraz z gabinetem diagnostyczno – zabiegowym,

– Poradnia Dermatologiczna, wraz z gabinetem diagnostyczno – zabiegowym,

– Poradnia Rehabilitacyjna,

– Poradnia Logopedyczna,

d)   Poradnia Stomatologiczna,

e)   Gabinet zabiegowy,

f)   Gabinet USG,

g)  Gabinet EKG,

h)   Punkt Szczepień,

i)   Gabinety medycyny szkolnej,

j) Laboratorium Analityczne,

k)  Rejestracja medyczna.

 

3.      W skład „SPZ” wchodzą komórki obsługi działalności podstawowej:

1) Główna księgowa

2) Kadry i administracja:

– st. inspektor ds. administracji.

3) Obsługa techniczna i pomocnicza:

– sprzątaczka,

– praczka,

– konserwator.

 

4.      Organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych w ramach struktury ustala Dyrektor „SPZ” w regulaminie organizacyjnym.

ROZDZIAŁ VI       ZARZĄDZANIE  „SPZ”
§   11

1.        „SPZ” kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.

2.        Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania „SPZ” i ponosi za nie odpowiedzialność.

3.        Przy podejmowaniu decyzji Dyrektor „SPZ” współpracuje z główną księgową i pielęgniarką koordynującą oraz korzysta z opinii organów w trybie i na zasadach określonych w niniejszym statucie oraz odrębnych przepisach.

4.        Dyrektora podczas nieobecności zastępuje inna upoważniona przez niego osoba.

§   12

1.        Do składania oświadczeń woli, oraz podejmowania czynności prawnych w imieniu „SPZ” jest upoważniony Dyrektor.

2.        Dyrektor „SPZ” ustala rozkład czasu pracy komórek organizacyjnych  „SPZ”, stosownie do potrzeb  i możliwości.

§   13

1.      Przy „SPZ” działa Rada Społeczna jako organ inicjujący i opiniodawczy podmiotu, który utworzył Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej oraz jako organ doradczy Dyrektora „SPZ”.

2.      Radę Społeczną powołuje podmiot, który utworzył „SPZ”.

§   14

1.        W skład Rady Społecznej wchodzą:

1)      przewodniczący – Burmistrz Jaworzyny Śląskiej lub osoba przez  niego wyznaczona,

2)      członkowie:

a)        przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego,

b)        przedstawiciele wybrani przez Radę Miejską w Jaworzynie Śląskiej w ilości określonej przez podmiot tworzący.

2.        Członkiem Rady Społecznej nie może być osoba zatrudniona w „SPZ”.

§   15

1.        Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

2.        Po upływie kadencji, dotychczasowa Rada Społeczna wykonuje swoje uprawnienia statutowe, do czasu powołania nowej Rady.

3.        Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić w następujących przypadkach:

1)      śmierci;

2)      pisemnego zrzeczenia się członkostwa w Radzie Społecznej,

3)      nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach,

4) na wniosek Wojewody Dolnośląskiego, jako organu uprawnionego do wskazania swojego przedstawiciela.

4.   Odwołanie, o którym mowa w pkt 3 wywołuje skutek z dniem określonym w akcie odwołania.

§   16

1.      Do zadań Rady Społecznej należy:

1)     przedstawianie podmiotowi, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej, wniosków i opinii w sprawach:

a)      zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego;

b)     związanych z przekształceniem lub likwidacją rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności „SPZ”;

c)      przyznawania  Dyrektorowi „SPZ” nagród;

d)     rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki  Zdrowotnej z Dyrektorem „SPZ”,

2)     przedstawianie Dyrektorowi „SPZ” wniosków i opinii w sprawach:

a)      planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego;

b)      rocznego sprawozdania  z  realizacji  planu  finansowego, w tym inwestycyjnego;

c)      kredytów bankowych lub dotacji;

d)     podziału zysku;

e)      zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego;

f)      regulaminu organizacyjnego „SPZ”.

3)     dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów korzystających ze świadczeń medycznych, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4)     opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5)     wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i niniejszym statucie.

2.      Rada Społeczna uchwala regulamin swojej działalności i przedkłada go do zatwierdzenia przez podmiot tworzący.

 

§   17

1.      Regulamin Rady Społecznej określa sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy  i podejmowania uchwał.

2.      W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor „SPZ”.

3.      Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi „SPZ” przysługuje odwołanie do Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o treści uchwały.

ROZDZIAŁ VII      GOSPODARKA  FINANSOWA
§   18

1. „SPZ” w Jaworzynie Śl., jako samodzielny publiczny zakład opieki   zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.

2. „SPZ” w Jaworzynie Śl. pokrywa koszty działalności i reguluje zobowiązania z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów.

3. Podstawą gospodarki „SPZ” w Jaworzynie Śl. jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora.

4. „SPZ” w Jaworzynie Śl. gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem podmiotu tworzącego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).

5. „SPZ” w Jaworzynie Śl. prowadzi rachunkowość w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.).

6. Prowadzenie rachunkowości powierza się głównemu księgowemu.

7. Zasady otrzymywania środków publicznych przez „SPZ”  w Jaworzynie Śl. reguluje ustawa.

§   19

1. „SPZ” w Jaworzynie Śl. może uzyskiwać środki finansowe na zasadach określonych w ustawie, w tym w szczególności w zakresie:

1) odpłatnego udzielania świadczeń zdrowotnych;

2) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;

3) z działalności wymienionej w § 7 ust. 3.

 

2. Środki, o których mowa w ust. 1 „SPZ” może przeznaczyć na:

1) cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114-117 ustawy;

2) realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami;

3) pokrycie ujemnego wyniku finansowego.

ROZDZIAŁ VIII    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§   20

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy i innych obowiązujących przepisów prawa.

§   21

1. Wszelkie zmiany w działalności „SPZ” w Jaworzynie Śl. wymagają zmian w Statucie.

2. Zmiany Statutu wymagają zastosowania procedury obowiązującej przy jego nadaniu.