Załącznik nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 2/2016

REGULAMIN ORGANIZACYJNY  
SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W JAWORZYNIE ŚL.
z dnia 01.06.2016 roku

§ 1
Firma podmiotu leczniczego
1.   Samorządowa  Przychodnia  Zdrowia  jest  podmiotem  leczniczym  prowadzonym  w  formie
samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  i  jako  jednostka  wyodrębniona
organizacyjnie posiada osobowość prawną.
2.   Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki   Zdrowotnej   działa  pod  nazwą:  Samorządowa
Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śl.
3.   Samorządowa Przychodnia Zdrowia może używać nazwy skróconej: SPZ w Jaworzynie Śl.
4.   Siedziba Samorządowej Przychodni Zdrowia zlokalizowana jest przy ul. Westerplatte 16, 58
– 140 Jaworzyna Śląska.
§ 2
Cele i zadania podmiotu
1.   Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śl. działa na podstawie:
a)   Powszechnie obowiązujących przepisów prawa
b)   Statutu
c)   Regulaminu organizacyjnego.
2.   Podstawowym   celem   Samorządowej   Przychodni   Zdrowia   w   Jaworzynie   Śl.   jest
prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz
promocji zdrowia.
3.   Zadaniem  Samorządowej  Przychodni  Zdrowia w  Jaworzynie  Śl. jest  udzielanie świadczeń
zdrowotnych,  z  zakresu  podstawowej  opieki  zdrowotnej  lekarskiej  oraz  pielęgniarskiej, a
także ambulatoryjnej opieki specjalistycznej przez osoby do tego uprawnione na podstawie
przepisów prawa.
4.   Samorządowa  Przychodnia  Zdrowia  w  Jaworzynie  Śl.  udziela  świadczeń  zdrowotnych
finansowanych  ze  środków  publicznych  osobom  ubezpieczonym  oraz  innym  osobom
uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów bezpłatnie, a także za
całkowitą odpłatnością.
§ 3
Miejsce udzielania świadczeń
1.   Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śl. udziela świadczeń zdrowotnych w
pomieszczeniach podmiotu leczniczego, pod adresem:
a) ul. Westerplatte 16, 58 – 140 Jaworzyna Śląska.
2.   Udzielanie   przez   Samorządową   Przychodnię   Zdrowia   w   Jaworzynie   Śl.   świadczeń
zdrowotnych może również odbywać się w miejscu pobytu pacjenta.
2
§ 4
Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego
W skład podmiotu leczniczego Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śl. wchodzą:
1) Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śl. przy ul. Westerplatte 16
2) Gabinety medycyny szkolnej:
a) Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej, ul. Mickiewicza 9, 58 – 140 Jaworzyna Śląska,
b) Szkoła Podstawowa w Pastuchowie im. Św. Mikołaja, ul. Wyzwolenia 22, 58 – 115 Pastuchów,
c) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie, Stary Jaworów 38, 58 –
140 Jaworzyna Śląska,
d) Gimnazjum Nr 1 im.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, ul. Jana Pawła  II
16, 58 – 140 Jaworzyna Śląska.
3) Poradnia Medycyny Pracy w SPZ i w ambulatorium Zakładu Porcelany Stołowej „KAROLINA”
sp. z o.o., ul. Wolności 4, 58 – 140 Jaworzyna Śląska
§ 5
Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
1.   Samorządowa  Przychodnia  Zdrowia  w  Jaworzynie  Śl.  prowadzi  działalność  leczniczą  w
rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
2.   Działalność   lecznicza   w   rodzaju,   o   której   mowa   powyżej   obejmuje   świadczenia
podstawowej   lub   specjalistycznej   opieki   zdrowotnej,   świadczenia   stomatologiczne,
medycyny pracy, świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz badania diagnostyczne
wykonywane   w   celu   rozpoznania   stanu   zdrowia   i   ustalenia   dalszego   postępowania
leczniczego.
§ 6
Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i
jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego
1.   Samorządowa  Przychodnia  Zdrowia  w  Jaworzynie  Śl.  organizuje  udzielane  przez  siebie
świadczenia zdrowotne, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach
prawa,  z  uwzględnieniem  właściwej  dostępności  i  jakości  tych  świadczeń  –w  komórkach
organizacyjnych  podmiotu  leczniczego,  w  sposób  gwarantujący  pacjentom  najbardziej
dogodną formę korzystania ze świadczeń.
2.   Świadczenia  udzielane   są   w  miejscu   o   którym   mowa   w  §   3   Regulaminu,   z   tym,
że w uzasadnionych  medycznie przypadkach świadczenia te mogą być udzielane w domu
pacjenta  lub  innym  miejscu  jego  pobytu.  W  przypadkach  pilnych  istnieje  możliwość
dokonania   przerwania   przyjęć   pacjentów.   W   przypadkach   normalnych,   zgłoszenie   w
godzinach  wyznaczonych,  każdy  lekarz  ma  w  swoich  godzinach  wyznaczone  godziny  na
wizyty domowe.
3.   Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej dostępnej formie tj. w szczególności osobiście,
za pośrednictwem członków rodziny lub osób trzecich lub telefonicznie.
4.   Świadczenia  zdrowotne   udzielane   będą   w  miarę   możliwości   w  dniu   zgłoszenia  lub
w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według kolejności ustalonej z rejestracją.
3
5.   Uprawnienia do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych weryfikowane są na podstawie dowodu
ubezpieczenia   lub    innego    dokumentu    uprawniającego    do    świadczeń    zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych.
6.   Przedstawienie  przez  świadczeniobiorcę  dokumentów  potwierdzających  uprawnienie  do
bezpłatnych  świadczeń  nie  jest  wymagane,  jeśli  zostaną  łącznie  spełnione  następujące
warunki:
a)   Świadczeniobiorca   potwierdzi   swoją   tożsamość   poprzez   okazanie   dowodu
osobistego,  paszportu,  prawa  jazdy  albo  legitymacji  szkolnej  (dotyczy  osób  do
ukończenia 18 roku życia)
b)      Podmiot   leczniczy   uzyska   potwierdzenie   prawa   świadczeniobiorcy   do
bezpłatnych   świadczeń   w   systemie   eWUŚ,   na   podstawie   numeru   PESEL
świadczeniobiorcy”
7.   W  przypadku  braku  możliwości  potwierdzenia  prawa  do  bezpłatnych  świadczeń  w  sposób
opisany    w    ustępach    poprzedzających,    świadczeniobiorca    po    okazaniu    dokumentu
potwierdzającego  jego  tożsamość  (dowód  osobisty,  paszport,  prawo  jazdy,  legitymacja
szkolna  w  przypadku  osób  które  nie  ukończyły  18  roku  życia)  może  przedstawić  inny
dokument potwierdzający jego prawo do świadczeń, a jeżeli takiego dokumentu nie posiada,
złożyć  oświadczenie  o  posiadaniu  prawa  do  korzystania  ze  świadczeń  opieki  zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.
8.   Samorządowa  Przychodnia  Zdrowia  w  Jaworzynie  Śl.  nie  może  odmówić  udzielenia
świadczenia  zdrowotnego  osobie,  która  potrzebuje  natychmiastowego  udzielenia  takiego
świadczenia,  ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. W stanach nagłych świadczenia
zdrowotne są udzielane niezwłocznie.
9.   Skierowanie pacjenta na konsultację specjalistyczną wymaga  wystawienia skierowania,  na
zasadach  określonych  w  powszechnie  obowiązujących  przepisach  prawa  oraz  w  umowie
zawartej  przez  SPZ  w  Jaworzynie  Śl.  z  płatnikiem  świadczeń  –  w  przypadku  świadczeń
opieki zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
10. Pacjent jest kierowany na leczenie szpitalne lub inne niż szpitalne, realizowane w warunkach
stacjonarnych i całodobowych, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie. W
takim wypadku lekarz SPZ w Jaworzynie Śl. wystawia skierowanie na zasadach określonych
w  powszechnie  obowiązujących  przepisach  prawa  oraz  w  umowie  zawartej  przez  SPZ w
Jaworzynie  Śl.  z  płatnikiem  świadczeń  –  w  przypadku  świadczeń  opieki  zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych.
11. Bez   skierowania   są   udzielane   świadczenia   za   zasadach   określonych   w   ustawie   o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
12. Świadczenia  opieki  zdrowotnej  finansowane  ze  środków  publicznych  z  zakresu  nocnej  i
świątecznej  pomocy  lekarskiej  i  pielęgniarskiej  w  dni  powszednie  po  godzinie  18.00,  w
soboty,  niedziele  oraz  święta  są  świadczone  przez  inne  instytucje,  które  nabyły  do  tego
prawo na mocy odrębnych przepisów.
§ 7
Organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych podmiotu
leczniczego oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek
1.   Do zadań komórek organizacyjnych, o których mowa w § 4 należy sprawowanie kompleksowej
opieki  nad  pacjentami  poprzez  wykonywanie  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  lecznictwa
ambulatoryjnego, a w szczególności udzielanie porad i konsultacji lekarskich oraz kierowanie i
przeprowadzanie badań diagnostycznych.
2.   Poradnia  lekarza  podstawowej  opieki  zdrowotnej  –  wykonywanie  świadczeń  medycznych
określonych w zakresie czynności lekarza poz w szczególności:
a) porada lekarska udzielana w warunkach ambulatoryjnych;
4
b)  porada  lekarska  udzielana  w  domu  świadczeniobiorcy  w  przypadkach  uzasadnionych
medycznie;
c) świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia,
d) porada patronażowa,
e) badania bilansowe, w tym badania przesiewowe,
f) świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej,
g)  szczepienia  ochronne  realizowane  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  przepisach  o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
h) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
i) prowadzenie dokumentacji medycznej w sposób przewidziany przepisami prawa.
3.  Poradnia pielęgniarki  podstawowej  opieki  zdrowotnej – wykonywanie  świadczeń  medycznych
realizowanych  w  domu  świadczeniobiorcy,  w  przypadkach  uzasadnionych  medycznie;  wizyta
realizowana w warunkach ambulatoryjnych; wizyta patronażowa; testy przesiewowe mające na celu
monitorowanie  rozwoju  dziecka  oraz  wykrywanie  odchyleń  od  normy  rozwojowej,  świadczenia
profilaktyki i promocji zdrowia.
4.  Poradnia położnej  podstawowej  opieki  zdrowotnej  – wykonywanie  świadczeń  medycznych  w
warunkach  ambulatoryjnych;  wizyta  realizowana  w  domu  świadczeniobiorcy,  w  przypadkach
uzasadnionych  medycznie;  wizyta  patronażowa;  wizyta profilaktyczna,  świadczenia  profilaktyki  i
promocji zdrowia.
5. Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej – sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad uczniami, wykonywanie testów przesiewowych, a także w razie konieczności udzielanie
pomocy przedlekarskiej.
6. Poradnia dermatologiczna – prowadzenie diagnostyki i leczenie pacjentów.
7.  Pracownia  fizjoterapii  –  leczenie,  prewencja,  rehabilitacja  pacjentów  poprzez  zastosowanie
dostępnych metod terapii.
8.    Poradnia    położniczo-ginekologiczna    –    konsultowanie,    badanie    i    leczenie    w    trybie
ambulatoryjnym, przeprowadzanie badań profilaktycznych mających na celu wczesne wykrywanie
chorób,   zwłaszcza   nowotworowych.   Sprawowanie   opieki   nad   kobietą   ciężarną   z   ciążą
fizjologiczną.  Dostęp  do  badań  diagnostycznych:  cytologicznych,  histopatologicznych,  USG,
obrazowych oraz badań laboratoryjnych.
9.  Poradnia  chirurgii  ogólnej  –  konsultowanie,  leczenie,  diagnostyka,  kwalifikacja  do  zabiegów
operacyjnych, wykonywanie drobnych zabiegów chirurgicznych.
10.  Poradnia  stomatologiczna  –  planowanie  i  prowadzenie  leczenia  w  zakresie  stomatologii
zachowawczej u dorosłych i dzieci, diagnostyka, leczenie i profilaktyka chorób zębów, przyzębia i
błony śluzowej jamy ustnej.
11. Pracownia diagnostyki laboratoryjnej – pobieranie materiału do badań, wykonywanie badań we
własnym zakresie, przesyłanie materiału do podwykonawców, wydawanie wyników badań.
12. Pracownia USG – wykonywanie badań ultrasonograficznych.
13.   Punkt   szczepień   –   realizacja   szczepień   ochronnych   zgodnie   z   Programem   Szczepień
Ochronnych ogłaszanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
14. Gabinet diagnostyczno- zabiegowy – wykonywanie zabiegów zgodnie z zakresem udzielanych
świadczeń.
15. Poszczególne jednostki i komórki organizacyjne SPZ w Jaworzynie Śl. oraz osoby wykonujące
pracę  bądź  świadczące  usługi  w  ramach  tych  komórek,  obowiązane  są  do  współdziałania  dla
zapewnienia  sprawnego  i  efektywnego  funkcjonowania  podmiotu  leczniczego  pod  względem
diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjno-gospodarczym.
16. Osobą odpowiedzialną za prawidłową współpracę pomiędzy poszczególnymi komórkami
przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jest Dyrektor Samorządowej Przychodni Zdrowia w
Jaworzynie Śl. bądź inne osoby wyznaczone przez Dyrektora.
17. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5
§ 8
Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie
zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz
ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
1.   Samorządowa   Przychodnia   Zdrowia   w   Jaworzynie   Śl.   realizując   swoje   zadania,
współpracuje  z  innymi  podmiotami  wykonującymi  działalność  leczniczą,  udzielającymi
świadczeń  zdrowotnych  na  rzecz  tych  pacjentów,  w  celu  zapewnienia  prawidłowości
diagnostyki  i leczenia oraz ciągłości postępowania.
2.   Współpraca  z  innymi  podmiotami  wykonującymi  działalność  leczniczą  odbywa  się  w
ramach  podpisanych  umów  i  porozumień,  w  przedmiocie  świadczeń  zdrowotnych,  z
poszanowaniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
3.   Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śl. na bieżąco informuje współpracujące
z nim podmioty wykonujące działalność leczniczą o wszelkich zmianach mających wpływ
na współpracę.
4.   Niezbędne    informacje    o    pacjencie   udzielane    są    podmiotom    współpracującym    z
uwzględnieniem zasad wynikających z treści art. 14 ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta.
5.   Dokumentacja  medyczna  pacjenta  jest  udostępniania  na  zasadach  przewidzianych  w
przepisach  prawa  powszechnie  obowiązującego,  jeśli  jest  niezbędna  do  zapewnienia
ciągłości świadczeń opieki zdrowotnej.
§ 9
Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w
art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
1.   SPZ w Jaworzynie Śl. prowadzi dokumentację medyczną pacjentów oraz zapewnia ochronę
i  poufność  danych  w  niej  zawartych  zgodnie  z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami
prawa.
2.   Dokumentacja  jest  udostępniana  pacjentowi  lub  innemu  upoważnionemu  podmiotowi
na  zasadach  określonych  w  treści  art.  14,  oraz  art.  23-30  ustawy  o  prawach  pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta.
3.   Dokumentacja   medyczna   jest   udostępniana   do   wglądu   w   siedzibie   przedsiębiorstwa
podmiotu  leczniczego  SPZ  w  Jaworzynie  Śl.    lub  poprzez  sporządzenie  jej  kserokopii,
odpisów bądź wyciągów, w tym także na nośnikach elektronicznych.
4.   Za udostępnienie dokumentacji medycznej SPZ w Jaworzynie Śl. pobiera opłaty w kwotach
wymienionych w załączniku nr 2 do RO.
§ 10
Organizacja  procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania
opłat i ich wysokość
1.   Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawody medyczne
oraz    spełniające    wymagania    kwalifikacyjne    określone    w    odrębnych    przepisach.
SPZ   w Jaworzynie Śl. może udzielać świadczeń zdrowotnych zarówno nieodpłatnie jak i
odpłatnie.  Świadczenia  udzielane  są,  w  ramach  zawartej  przez  SPZ  w  Jaworzynie  Śl.
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z
Narodowym Funduszem Zdrowia,  na rzecz świadczeniobiorców objętych postanowieniami
6
umowy i w zakresie objętym tą umową.
2.   Za pozostałe świadczenia zdrowotne nieobjęte postanowieniami, o których mowa w §6 (tj.
świadczenia  nieznajdujące  się  w  wykazie  świadczeń  gwarantowanych,  bądź  świadczenia
udzielane  osobom  nieubezpieczonym),  pacjenci  obowiązani  są  uiszczać  opłaty  zgodnie  z
cennikiem opłat – stanowiącym załączniki do niniejszego regulaminu.
3.   Udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  za  odpłatnością  odbywa  się  w  sposób  zapewniający
sprawiedliwy,   równy   i   niedyskryminujący   dostęp   do   świadczeń   opieki   zdrowotnej
udzielanych tak odpłatnie jak i nieodpłatnie.
4.   Świadczenia, o których mowa w ust. 3 udzielane są w sposób nieograniczający dostępności
do  świadczeń  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych,  zgodnie  z
kryteriami medycznymi.
5.   Udzielanie przez  SPZ w Jaworzynie Śl. świadczeń, o których mowa w ust.  4, nie narusza
praw  pacjentów,  którym  świadczenia  udzielane  są  nieodpłatnie,  w  szczególności  nie  ma
żadnego wpływu na ustaloną kolejność udzielania pacjentom świadczeń nieodpłatnych.
6.   Świadczenia,  o  których  mowa  w  ust.  4,  udzielane  będą  w  miarę  możliwości  w  dniu
zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalanej kolejności w
dniach i godzinach ich udzielania.
7.   Żadne  okoliczności  nie  mogą  stanowić  podstawy  do  odmowy  udzielania  świadczenia
zdrowotnego,  jeżeli  osoba  zgłaszająca  się  do  Samorządowej  Przychodni  Zdrowia  w
Jaworzynie Śl. potrzebuje natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej, ze względu na
zagrożenie życia lub zdrowia.
§ 11
Prawa i Obowiązki Pacjenta
1.   W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w SPZ w Jaworzynie Śl. pacjent ma prawo
do :
a)   poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,
b)  świadczenia usług medycznych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,
c)   swobodnego wyboru lekarza spośród lekarzy pracujących w placówce,
d)  rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
e)   pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby,
f)   pełnej informacji o proponowanych metodach diagnostycznych,
g)  informacji o rozkładzie gabinetów, pracowni i innych pomieszczeń, z których będzie
korzystał pacjent w czasie leczenia,
h)  pomocy i wyjaśnień w sposobie przygotowania do badań i zabiegów,
i)   możliwości rejestracji osobistej, telefonicznej, za pośrednictwem osób trzecich,
j)   pełnej informacji dotyczącej jego prawa do uzyskania świadczenia finansowanego ze
środków publicznych oraz o warunkach uzyskania takiego świadczenia.
2. Do obowiązków pacjenta należy:
a) przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie SPZ
w Jaworzynie Śl.,
b) posiadanie ważnych dokumentów uprawniających do korzystania z nieodpłatnych
świadczeń medycznych,
c) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, ppoż.
7
§ 12
Sposób kierowania podmiotem leczniczym
1. Samorządową Przychodnią Zdrowia w Jaworzynie Śl. kieruje Dyrektor oraz reprezentuje
ją na zewnątrz.
2.  Dyrektor  SPZ  w  Jaworzynie  Śl.  ma  za  zadanie  wykonywać  wszystkie  zadania,  jakie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa nakładają na podmiot leczniczy.
3.   Dyrektor   SPZ   w   Jaworzynie   Śl.   może   powoływać   kierowników   poszczególnych
jednostek  lub  komórek  organizacyjnych  określając  zakres  ich  obowiązków.  W  takim
przypadku  kierownicy  poszczególnych  jednostek  lub  komórek  działać  będą  na  podstawie
stosownych pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Dyrektora.
4. Dyrektora, podczas nieobecności, zastępuje upoważniony przez niego pracownik.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Cennik usług,
Załącznik nr 2 – Cennik za udostępnianie dokumentacji medycznej,
Załącznik nr 3 – Schemat organizacyjny SPZ w Jaworzynie Śl.

 Załącznik Nr 1

do regulaminu organizacyjnego „SPZ” w Jaworzynie Śl.

 

Cennik usług na świadczenia nie objęte

umową z Narodowym Funduszem Zdrowia

obowiązujący w Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śl.

 

  1. Cennik usług medycznych

 

Lp. Rodzaj świadczenia Cena ( zł)
1 Porada lekarska (poradnia POZ i „D” i „D1”

do godz. 15- tej

30,00
2 Porada lekarska (poradnia POZ i „D” i „D1”

po godz. 15- tej

50,00
3 Porada lekarska w poradni specjalistycznej 50,00
4 Badanie USG 70,00
5 Iniekcja domięśniowa 15,00
6 Iniekcja dożylna 20,00
7 Pomiar poziomu cukru 5,00
8 EKG (bez opisu) 10,00
9 Pomiar ciśnienia tętniczego krwi 5,00
10 Badanie cytologiczne 30,00

 

  1. Cennik usług w Poradni Stomatologicznej

 

Lp. Rodzaj świadczenia Cena (zł)
1 Badanie stomatologiczne 30,00
2 Dewitalizacja miazgi zęba 20,00
3 Trepanacja martwego zęba 20,00
4 Wypełnienie zęba materiałem światłoutwardzalnym (w zależności od rodzaju materiału) 50,00- 100,00
5 Wypełnienie zęba materiałem chemoutwardzalnym 50,00
6 Znieczulenie miejscowe 20,00
7 Znieczulenie przewodowe 30,00
8 Ekstrakcja zęba mlecznego 30,00
9 Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego 50,00
10 Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego 70,00-100,00
11 Leczenie kanałowe (1 kanał) 50,00
12 Leczenie zgorzeli (1 kanał) 50,00- 80,00
13 Skaling 50,00-70,00
14 Opatrunek w zębie 20,00

 

 

  1. Cennik usług w Gabinecie Rehabilitacyjnym

 

Lp. Rodzaj świadczenia Cena (zł)
1 Laseroterapia 6,00
2 Lampa „Sollux” i/lub kwarcówka 6,00
3 Terapia prądami interferencyjnymi 6,00
4 Terapia prądami diadynamicznymi 6,00
5 Magnetoterapia 6,00
6 Ultradźwięki 6,00
7 Ćwiczenia bierne 10,00
8 Ćwiczenia w odciążeniu 10,00
9 Masaż klasyczny 12,00

 

  1. Cennik usług laboratoryjnych

 

Lp. Rodzaj świadczenia Cena (zł)
  HEMATOLOGIA I KOAGULOLOGIA  
1 Morfologia krwi 9,00
2 OB.- odczyn opadania krwinek 5,00
3 PT- czas protrombinowy, wskaźnik INR 12,00
4 APTT – czas kaolinowo – kefalinowy 12,00
  ANALITYKA OGÓLNA  
5 Mocz – analiza ogólna 8,00
6 Mocz – analiza glukozy 7,00
7 Kał na obecność pasożytów 10,00
8 Kał na obecność Lamlii (ELISA) 35,00
9 Krew utajona w kale 18,00
  CHEMIA KLINICZNA  
10 ALAT, ASPAT 14,00
11 GGTP 7,00
12 Amylaza 9,00
13 Fosfataza alkaliczna 8,00
14 Białko całkowite 6,00
15 Bilirubina całkowita 8,00
16 Wapń całkowity/ zjonizowany 9,00
17 Cholesterol całkowity 7,00
18 Cholesterol HDL/LDL 8,00
19 Trójglicerydy 8,00
20 Lipidogram 24,00
21 Glukoza 7,00
22 Jonogram 14,00
23 Kreatynina 7,00
24 Kwas moczowy 7,00
25 Krzywa cukrowa 1 punktowa 12,00
26 Krzywa cukrowa 2 punktowa 16,00
27 Żelazo 8,00
28 TiBC 10,00
29 Magnez całkowity 8,00
30 Fosforan nieorganiczny 8,00
31 Mocznik 7,00

 

 

Załącznik Nr 2

do regulaminu organizacyjnego „SPZ” w Jaworzynie Śl.

 

Cennik

za udostępnianie dokumentacji medycznej

obowiązujący w Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śl.

 

Lp.   Rodzaj dokumentacji Cena
1 Sporządzenie jednej strony wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 5,00 zł
2 Sporządzenie jednej strony kopii dokumentacji medycznej 0,50 zł
3 Sporządzenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem jednej strony kopii dokumentacji medycznej 0,60 zł
Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny