INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

(dla pacjentów Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śl.)

Informujemy Cię, że Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śl. przetwarza Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych:

Dyrektor Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śl., ul. Westerplatte 16

II. Inspektor Ochrony Danych

W Samorządowej Przychodni Zdrowia  w Jaworzynie Śl. został powołany Inspektor Ochrony Danych.

Z Inspektorem Ochrony Danych, możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: Patryk Hebrowski e-mail: hebrowski@wp.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania:

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SPZ  w Jaworzynie Śl., czyli realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 z późniejszymi zmianami oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 z późniejszymi zmianami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

Imię i nazwisko, Nr dowodu tożsamości, Nr PESEL, datę urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, dane o poradach lekarskich, dane o hospitalizacjach, dane o badaniach diagnostycznych wraz z wynikami i inne informacje o stanie zdrowia niezbędne do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

– pracownikom SPZ i innym osobom wykonującym badania lub inne świadczenia opieki zdrowotnej na rzecz SPZ w Jaworzynie Śl. na podstawie imiennych upoważnień,

– podmioty uprawnione do danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądów (NFZ, ZUS, Policja, Prokuratura, Sąd, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa).

– podmioty zajmujące się serwisowaniem systemów informatycznych dla Samorządowej Przychodni Zdrowia Jaworzynie Śl.  dla potrzeb realizacji umów serwisowych, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji tych umów, na podstawie indywidualnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych

– Przez okres przechowywania dokumentacji medycznej określony przez właściwe przepisy prawa,

– W wypadku umów serwisowych przez czas niezbędny do realizacji konkretnej czynności wynikającej z rodzaju awarii i umowy serwisowej.

VIII. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

  1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. c) ograniczenia przetwarzania danych – możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  4. d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego oraz do dochodzenia swoich praw przed sądem powszechnym.