WSTĘP DEKLARACJI

Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śl. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.przychodnia.jaworzyna.net 

 

DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 06.04.2021 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 06.04.2021 r.

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa BIP jest zgodn z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, ze pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że : pochodzą z różnych źródeł, posiadają strukturę w której nie ma możliwości integracji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 • Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników ( skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych ( poza wbudowanym w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,

 • strona zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo,

 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 06.04.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adrian Szewczyk, e-mail: spzjaworzyna@gmail.com . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48 74  856 36 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Główne wejście do budynku przychodni jest usytuowane od parkingu. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przychodni.

 2. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Jest podjazd dla wózka przy wejściu głównym do budynku a także przy bocznym od frontu przychodni zaraz obok wejścia głównego dodatkowo jest również podjazd przy wejściu tylnym do przychodni. Aby dostać się do budynku należy pokonać furtkę oraz ok 40 m chodnika, następnie drzwi wejściowe - otwieranie ręcznie, Następne drzwi również otwierane ręcznie.

 3. Budynek posiada parter oraz 1 piętro. Aby dostać się na 1 piętro należy pokonać schody, lub skorzystać z windy.

 4. W budynku nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 7. Osobami do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy rejestracji.

 8. Na terenie placówki znajduje się parking dla personelu z dwoma wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Obok wejścia do przychodni znajduje się parking publiczny z wydzielonymi miejscem dla osób niepełnosprawnych.

 

APLIKACJE MOBILNE

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Kategoria: Placówka Opieki Zdrowotnej