Informacje o prawach pacjenta związanych z przetwarzaniem danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) informuję, że:

 1. Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej (dalej: SPZ) z siedzibą przy ul. Westerplatte 16, 58-140 jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: e-mail: hebrowski@wp.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych: diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia i będą ujawniane wyłącznie upoważnionym do przetwarzania danych osobowych podmiotom obsługującym Administratora lub jego podwykonawcom oraz odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy krajowe dotyczące ochrony danych osobowych oraz art. 9 ust. 2. pkt h) RODO.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Prawa wskazane w pkt. 5 można zrealizować kierując korespondencję na adres siedziby SPZ lub kontaktując się z inspektorem ochrony danych osobowych. Administrator zrealizuje wskazane prawa, jeżeli nie będą istniały okoliczności uprawniające Administratora do ich przetwarzania, o czym zostanie Pani/Pan poinformowana/y.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji medycznej zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu.