1/ Bezkolejkowe  załatwienie recepty

W Samorządowej Przychodni Zdrowia  istnieje możliwość bezkolejkowego załatwienia recepty.

Świadczeniobiorca , powinien przynieść dokładnie spisane nazwy leków oraz dawki , z zaznaczoną ilością opakowań ( w przypadku gdy pacjent nie jest w stanie sam spisać nazwy leków, powinien przynieść opakowania).

Tak przygotowane dane należy przynieść na pięć dni przed skończeniem lekarstw .

2/ Wizyty domowe

W niektórych przypadkach chory może liczyć na pomoc w warunkach domowych. Pacjentom przysługują wizyty domowe w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia, gdy niemożliwe jest dotarcie do przychodni, w ramach umowy NFZ , bezpłatnie.

Komu przysługują domowe wizyty lekarskie?
Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ nr 72/2009/DSOZ z 3 listopada 2009 r. w sprawie warunków zawierania umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, pacjentom przysługują wizyty domowe w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia i niemożności uzyskania porady w miejscu udzielania świadczeń przez lekarza.

W przypadkach ostrych schorzeń i nagłych zachorowań, a także gdy wymaga tego stan podopiecznego, porada powinna być zrealizowana w dniu zgłoszenia, natomiast w przypadku pacjentów z chorobami przewlekłymi porady mogą być realizowane w terminie ustalonym z pacjentem.

Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń będących przedmiotem umowy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Na wizytę domową, pacjent może być zarejestrowany osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.

Wizyty domowe nie obejmują sytuacji, w których następuje stan bezpośredniego zagrożenia życia, zwłaszcza w przypadku utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w sytuacjach nagłych, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą. Wtedy pomoc powinna zostać udzielona przez system ratownictwa medycznego.

3/ Zabiegi w domu chorego.

Zabiegi w domu chorego wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach od  08.00 do 18.00

Pielęgniarka poz wykonuje w domu chorego  zastrzyki , opatrunki chirurgiczne, pobiera materiał do badań laboratoryjnych u pacjentów obłożnie chorych i tych , którzy nie mogą samodzielnie dotrzeć do przychodni, na zlecenie lekarza Zabiegi te wykonywane są po uzgodnieniu terminu ( telefonicznie, przez osoby trzecie ) , w  uzasadnionych przypadkach w dniu zgłoszenia.