Świadczenie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i POZ

 1. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej zobowiązana jest do udzielania pielęgniarskich świadczeń opieki zdrowotnej w gabinecie pielęgniarki oraz w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy .
 2. Realizacja opieki nad świadczeniobiorcami odbywa się od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 i 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia.
 4. W schorzeniach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach wynikających z zakresu zadań pielęgniarki POZ świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą.
 5. Świadczenia są bezpłatne.

Warunki niezbędne do objęcia opieką

 • złożona deklaracja wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
 • zgłoszenie osobiście lub telefonicznie konieczności objęcia opieką.

Pielęgniarska opieka długoterminowa
Pielęgniarska opieka długoterminowa stanowi opiekę nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych.
Mogą być zakwalifikowani do opieki przewlekle chorzy somatycznie i psychosomatycznie oraz psychicznie chorzy z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej, którzy w ocenie skalą Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów. Skala Barhel ocenia sprawność chorego i zapotrzebowanie na opiekę.

W pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej pielęgniarka wykonuje zgodnie z posiadanymi kompetencjami, czynności wynikające ze zleceń lekarskich oraz z ustalonego planu pielęgnacji.

Zasady korzystania ze świadczeń:

 • świadczenia są bezpłatne,
 • wizyty pielęgniarskie nie mniej niż 4 razy w tygodniu,
 • dostępność od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00,
 • w medycznie uzasadnionych przypadkach – dostępność w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.

Niezbędna dokumentacja do objęcia opieką:

 • skierowanie do objęcia pielęgniarską opieka długoterminową domową wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz rodzinny lub jeśli chory przebywa w szpitalu może je wystawić lekarz prowadzący).
 • ocena stanu zdrowia według skali Barthel dokonana przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej i potwierdzona przez lekarza.

Placówki opieki długoterminowej  w ramach umowy z NFZ


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Opieki
Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej
Caritas Diecezji Świdnickiej
ul. Przyjaźni 2, 58-100 Świdnica
nr tel. 74/852-00-78


NZOZ „Marconi”
Rzeźnicza 2, Świdnica
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa 74 852 28 61


NZOZ Stacja Pielęgniarstwa Rodzinnego Ojca Pio
Przyjaźni 2, Świdnica
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa 74 852 02 69


NZOZ „Wer-Med”
Jodłowa 38, Świdnica
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa 74 831 17 96


Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze – (ZOL) i zakłady pielęgnacyjno – Opiekuńcze (ZPO)
Do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego i opiekuńczo –leczniczego może zostać przyjęty pacjent, który ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagający hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą Barthel dokonanej w dniu przyjęcia otrzymał 40 punktów lub mniej.

Do zakładu opiekuńczego nie mogą zostać przyjęte osoby z zaawansowaną choroba nowotworową oraz osoby ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną, które kierowane są do innych placówek.

Zasady korzystania ze świadczeń:

 • chory ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania w wysokości 70 % dochodu,
 • pobyt w zakładzie opiekuńczym jest na czas określony, zależny od stanu zdrowia danej osoby i jej oceny według skali Barthel.

Niezbędna dokumentacja do objęcia opieką:

 • skierowanie do zakładu opiekuńczo – leczniczego lub pielęgnacyjno – opiekuńczego wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz rodzinny lub jeśli chory przebywa w szpitalu może je wystawić lekarz prowadzący).
 • ocena stanu zdrowia według skali Barthel dokonana przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej i potwierdzona przez lekarza.
 • wywiad pielęgniarski.
 • Informacja o wysokości dochodu.

Placówki  Zakładów Opiekuńczo – leczniczych w ramach umowy z NFZ :

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
ul. Słowiańska 3, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 832 34 12

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SPZOZ Kłodzko Szpital w Nowej Rudzie
ul. Szpitalna 2, 57-400 Nowa Ruda, tel. 74 872 40 04, wew. 57

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej
ul. Dąbrowskiego 8, 55-010 Święta Katarzyna, tel. 71 311 62 49

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szklarskiej Porębie
ul. Jedności Narodowej 11, 58-580 Szklarska Poręba, tel. 75 717 21 57

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych pw. św. Jadwigi Prowadzony Przez Kongregację Sióstr Boromeuszek
ul. Bochenka 30, 55-100 Trzebnica, tel. 71 387 06 85

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy o Profilu Rehabilitacyjnym Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
ul. św. Józefa 2/4, 50-329 Wrocław, tel. 71 321 44 01

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek
ul. Traugutta 54, 50-418 Wrocław, tel. 71 343 33 10

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
ul. św. Marcina 10, 50-327 Wrocław, tel. 71 322 15 13

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec, tel. 75 771 29 00